ติดต่อสหกรณ์โทร 064-445-5901

ระเบียบสหกรณ์


1. ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2555  ไฟล์แนบ
2. ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2559   ไฟล์แนบ 
3. ว่าด้วยอำนาจและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2561   ไฟล์แนบ 
4. 
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2561  ไฟล์แนบ  
5. ว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2562  ไฟล์แนบ  
6. ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2562  ไฟล์แนบ 
7. ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2562  ไฟล์แนบ 
8. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563  ไฟล์แนบ 
9. ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2563  ไฟล์แนบ 
10. ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2564  ไฟล์แนบ
11. ว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2564  ไฟล์แนบ 
12. ว่าด้วยสวัสดิการสําหรับสมาชิก พ.ศ.2565  ไฟล์แนบ 
13. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2565  ไฟล์แนบ 
14. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์พ.ศ. 2565  ไฟล์แนบ 
15. ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2565  ไฟล์แนบ 
16. ว่าด้วยวิธีการจัดสรรและการจ่ายเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2565  ไฟล์แนบ 
17. ว่าด้วยคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. 2566  ไฟล์แนบ