ติดต่อสหกรณ์โทร 064-445-5901

เลขบัญชีสหกรณ์

ธนาคารกรุงไทย
สาขา:
เลขที่:
ชื่อบัญชี:
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขา:
เลขที่:
ชื่อบัญชี:

ประธานกรรมการ

นายทนงศักดิ์ อึ้งไชยพร
ประธานกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝาก ออมทรัพย์
  3.00%
 • เงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษ
  3.50%
 • เงินฝาก จากสหกรณ์อื่น
  3.50%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ ฉุกเฉิน
  7.50%
 • เงินกู้ สามัญ
  7.50%
 • เงินกู้ พิเศษ
  7.50%
 • เงินกู้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  7.50%