ติดต่อสหกรณ์โทร 064-445-5901

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 26 เมษายน 2567

โดย Thanaporn P.
 วันที่ 29 เม.ย. 2567 14:33 น.
 146

การประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นศรีสะเกษ จำกัด ชุดที่ 14 ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 26 เมษายน 2567 มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินเดือนมีนาคม สมาชิก ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 102 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,472,000 บาท รายงานจ่ายเงินกู้สามัญเดือนมีนาคม สมาชิก ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 24 ราย เป็นจำนวนเงิน 5,760,000 บาท รายงานจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อชำระสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์เดือนมีนาคม จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 5,643 บาท อนุมัติเงินกู้สามัญสมาชิก เดือนเมษายน จำนวน 40 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,299,000 บาท อนุมัติเงินกู้พิเศษ สมาชิก เดือนเมษายน จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท #สมาชิกมีเงินเหลือสหกรณ์ฯยินดีรับฝาก สมาชิกต้องการใช้เงินสหกรณ์ฯยินดีให้กู้ # สหกรณ์ทันสมัย โปร่งใส ใส่ใจเอื้ออาทรและมีคุณธรรม